نماهنگی از برگزاری 16 همایش صنایع دریایی
نماهنگی از فعالیت های صورت گرفته طی 16 همایش صنایع دریایی در هفدهمین همایش صنایع دریایی به تصویر درآمد که در زیر می توانید آن را مشاهده کنید.