به آب اندازی لندینکرافت 3500 تنی

به آب اندازی لندینکرافت 3500 تنی در آبادان که توسط شرکت اروندان ساخته شده است